help

注册登录

 

一、在系统的右上方有“免费注册”按钮,客户可以点击直接注册,如下图所示!

 

                                                              

 

 

二、点击注册后,需要客户填写以下信息才能完成注册。

 

                                        

                                        

 

三、以上注册信息填完后,联系客服开通账号即可登录。

 

                            

                     

 

注意:用户的登录密码和交易密码是一样的,在交易中要输入交易密码的只需要输入注册时的登录密码即可!